پزشکی و سلامت

کارت تخفیف خرید کاهش هزینه های کمر شکن درمانی در بخش هایی که تحت پوشش شرکت های بیمه ای نبوده و یا برخورداری از پوشش بیمه ای فشار زیادی را به اقتصاد خانواده وارد می کند